Danh sách sinh viên thực tập tổng hợp lần 2 (t9/2016)   9/29/2016 10:25:15 PM
 Danh sách sinh viên thực tập tổng hợp lần 2 (khóa 48 và các khóa cũ) và danh sách giáo viên hướng dẫn viết báo cáo thực tập