Danh sách sinh viên thực tập tổng hợp lần 2 (khóa 48 và các khóa cũ) và danh sách giáo viên hướng dẫn viết báo cáo thực tập
"