Chức năng, nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành của khoa Tiếng Anh
Khoa tiếng Anh được thành lập theo quyết định số 481/TM-TCHC ngày 28/6/2007 trên cơ sở Bộ môn tiếng Anh.

Mục tiêu của chuyên ngành là đào tạo cử nhân tiếng Anh thương mại có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về tiếng Anh thương mại để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực thương mại có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng những nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các cơ quan, các ngành kinh tế, các tổ chức trong và ngoài nước, và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.C:\Documents and Settings\Admin\My Documents\Downloads\IMG_9514.JPG

 
"